بازدید :

ماده 2 (صدور پروانه همکاران دامپزشکی)

شیوه نامه اجرائی

باسمه تعالی

دومین ویرایش

سیاست ها و ضوابط تاسیس

درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی

مراكز موضوع بند ج ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی
 

الف- فصل اول: كلیات

اهداف:

 ۱-۱-تعیین سیاست ها و ضوابط حاكمیتی صدور مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشكی.

۲-۱- نظارت بر  نحوه صدور مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر اساس سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی.

۳-۱-  نظارت برانطباق عملکرد درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشكی بر سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی.

تعاریف واژه ها و اصطلاحات: 

واژه ها و اصطلاحاتی كه در این مجموعه، به كار می رود، دارای مفاهیم زیر است:

1-2- سازمان: سازمان دامپزشكی كشور.

2-2- سازمان نظام: سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران.

3-2- اداره كل: اداره كل دامپزشكی استان.

4-2- نظام استان: شورای نظام دامپزشكی استان.

۵-۲- اداره دامپزشکی: اداره دامپزشکی شهرستان.

۶-2- قانون سازمان: قانون سازمان دامپزشكی كشور- مصوب خرداد 1350 مجلسین شورای ملی و سنا.

۷-2- قانون افزایش بهره وری: قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی- مصوب تیر 1389 مجلس شورای اسلامی.

۸-2- دام زنده: حیوانات (خشکی زی یا آبزی) مهره دار (پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهیان) یا بی مهره (از جمله بند پایان) که برای تولید غذای انسان و یا حیوان یا اهداف تجاری، آزمایشگاهی، ورزشی یا تفریحی (از جمله حیوانات باغ وحش)، پرورش و نگهداری می شوند (طبق تعریف مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (34) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب بهمن 1397 هیئت وزیران).  

۹-2- نظام های دامداری: نظام های موجود شامل دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی (مراكز نگهداری و پرورش دام دارای پروانه بهداشتی مانند گاوداری، گوسفندداری، اسبداری، شترداری، مرغداری، شترمرغ داری، آبزی پروری، زنبورداری و سایر موارد مشابه) و سیستم های یكپارچه تولید- دامداری های روستایی و عشایری- حیوانات خانگی و حیوانات باغ وحش می گردد.

۱۰-2- سیستم یكپارچه تولید (Integration ): مجموعه ای است از مزارع و مراكز وابسته که با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح، تحت یک مدیریت یكپارچه اداره می شود.

 ۱۱-2- مجوز/ پروانه تاسیس: مجوزی است كه درقالب سیاست ها و ضوابط حاكمیتی سازمان برای متقاضی واجد شرایط تاسیس درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان و مرکز مایه كوبی دامپزشكی مندرج در این ابلاغیه توسط سازمان نظام صادر می شود.

۱۲-2- نظارت: مجموعه اقداماتی است که به طور مستمر به منظور حسن انجام کار، انطباق عملکرد با سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی و انجام اصلاحات احتمالی درجهت دستیابی به اهداف تعیین شده و حصول اطمینان از آنچه انجام گرفته با آنچه باید انجام می گرفت و برخورد قانونی با موارد تخلف توسط سازمان به روش های مختلف انجام می گیرد.

 ۱۳-2- درمانگاه (كلینیك) دامپزشكی: به مركزی اطلاق می شود كه براساس سیاست ها، ضوابط و برنامه های سازمان در انجام امور تشخیصی، درمانی، پیشگیری  و بهداشتی به طور تمام وقت به صورت سرپایی در محل درمانگاه از طریق پذیرش دام، معاینه، آزمایش، تجویز دارو، جراحی و مامایی و یا از طریق اعزام اكیپ های سیار در محدوده جغرافیایی تعیین شده تاسیس و فعالیت می نماید.

۱۴-2- مجتمع درمانی (پلی كلینیك) دامپزشكی: به مركزی اطلاق می شود كه بر اساس سیاست ها، ضوابط و برنامه های سازمان در انجام امور تشخیصی، درمانی، پیشگیری و بهداشتی به طور تمام وقت و به صورت سرپایی در محل مجتمع درمانی متشکل ازحداقل دو درمانگاه دامپزشکی یا متشکل از یک درمانگاه، یک آزمایشگاه و یک داروخانه دامپزشکی از طریق پذیرش دام، معاینه، آزمایش، تجویز دارو، جراحی و مامایی و یا از طریق اعزام اكیپ های سیار در محدوده جغرافیایی تعیین شده تاسیس و فعالیت می نماید.

۱۵-2- بیمارستان دامپزشكی: به مركزی اطلاق می گردد كه براساس سیاست ها، ضوابط و برنامه های سازمان در انجام امور تشخیصی، درمانی، پیشگیری و بهداشتی به طور شبانه روزی از طریق پذیرش دام، معاینه، آزمایش، تجویز دارو، جراحی و مامایی به صورت عمومی / اختصاصی / تخصصی و درصورت لزوم بستری كردن دام در محل بیمارستان و یا اعزام اكیپ های سیار به محل استقرار دام در محدوده جغرافیایی تعیین شده تاسیس و فعالیت می نماید.

۱۶-2- مركز مایه كوبی: به مركزی اطلاق می گردد كه براساس سیاست ها، ضوابط و برنامه های سازمان در انجام امور مایه كوبی (واكسیناسیون) به صورت تمام وقت در محدوده جغرافیایی تعیین شده تاسیس و فعالیت می نماید.

۱۷-۲- دفتراشتغال به اموردرمانی: به مركزی اطلاق می گردد كه براساس سیاست ها، ضوابط و برنامه های سازمان در انجام امور درمانی به طور نیمه وقت به عنوان دفترکار در محدوده جغرافیایی تعیین شده تاسیس و فعالیت می نماید.

18-2- مطب دامپزشکی: به مراکز درمانی دامپزشکی اطلاق می شود.

19-۲- پروانه اشتغال: پروانه ای است كه بر اساس سیاست ها، ضوابط و برنامه های سازمان برای متقاضیان واجد شرایط برای اشتغال در مراكز موضوع این ابلاغیه به صورت تمام وقت و یا نیمه وقت در محدوده جغرافیایی تعیین شده توسط سازمان نظام، صادر می شود.

20-2- سایر رده های حرفه دامپزشكی: شامل كارشناس علوم آزمایشگاهی، سایركارشناسان رشته های دامپزشكی، كمك كارشناس دامپزشكی، كاردان و تكنسین دامپزشكی می شود كه برای اشتغال و فعالیت آن ها در مراكز موضوع این ابلاغیه، كارت اشتغال صادر خواهد گردید.

 21-2- داروهای اورژانسی: داروهای دامپزشکی به منظور درمان فوری به میزان محدود از جمله سرم های درمانی، ضد شوک، ضد التهاب، آرام بخش، بیهوشی، آنتی بیوتیک و محلول املاح تزریقی که وجود آن ها در درمانگاه های دامپزشکی، ضروری است و توسط مسئول درمانگاه از داروخانه های دامپزشکی تامین می شود.

22-2- پسماندهای دامپزشكی: به كلیه پسماندهای عفونی و شیمیایی زیان آور که در مراکز موضوع این ابلاغیه تولید می شود، اطلاق می گردد.

23-۲-کمیته مرکزی: کمیته مرکزی تشخیص و درمان متشکل از معاون تشخیص و درمان به عنوان رئیس کمیته، مدیرکل دفتر اموردارو و درمان، مدیرکل مرکز ملی تشخیص آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی، مدیرکل حوزه ریاست، حقوقی، بازرسی و ارزیابی عملکرد، و نماینده سازمان نظام، به عنوان اعضاء کمیته، تشکیل می گردد.

24-۲-کمیته استانی: کمیته استانی تشخیص و درمان متشکل از مدیرکل به عنوان رئیس کمیته، رییس اداره دارو و درمان و مسئول امورحقوقی و قراردادهای اداره کل و رئیس نظام استان، به عنوان اعضاء کمیته و نمایندگان انجمن های صنفی مربوط برحسب موضوعات مطروحه به عنوان مدعو، تشکیل می گردد.

ب- فصل دوم: سیاست ها

3- سیاست ها:

سیاست های سازمان در تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی  عبارتند از:

۱-۳- توسعه متوازن خدمات دامپزشکی.

۲-3- توسعه مراکز درمانی، پیشگیری و بهداشتی عمومی، اختصاصی و تخصصی منطبق و متناسب با انواع نظام های دامداری موجود شامل دامداری های صنعتی- دامداری های روستایی و عشایری- حیوانات خانگی و باغ وحش.

3-3- ساماندهی امور درمانی دامپزشکی.

4-3- ارتقاء میزان مشارکت، مسئولیت پذیری وپاسخگویی شاغلین مراکز تشخیصی، درمانی، پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی.

5-3- بهبود کمی و کیفی سیستم پایش و ردیابی بیماری ها از طریق ثبت وگزارش بموقع رخداد بیماری ها و اقدامات مبارزه ای (پیشگیری/ کنترلی/ ریشه کنی) در سامانه های الکترونیکی سازمان.

6-3- پشتیبانی از تجمیع خدمات دامپزشکی در  بیمارستان ها، مجتمع های درمانی و در درمانگاه های دامپزشكی روستایی و عشایری در محدوده های جغرافیایی مشخص.

 7-3- پیگیری تجویز (نسخه نویسی) و مصرف منطقی دارو منطبق با موازین علمی و ضوابط مربوط.

8-3- فراهم نمودن زمینه و آمادگی لازم مراکز پیشگیری و درمانی دامپزشکی برای واکنش سریع مقابله با بیماری های نوپدید، بازپدید، تهدیدات زیستی و خدمات امدادی دامپزشكی درحوادث و سوانح غیرمترقبه و بلایای طبیعی.

9-3- ارتقاء رفاه و رعایت حقوق حیوانات.

 10-3- صدور مجوزها/ پروانه ها و سایر فرآیندهای اجرایی درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشكی به صورت الکترونیکی.

ج- فصل سوم: ضوابط

4- ضوابط تاسیس

ضوابط تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی شامل شرایط متقاضی، حد نصاب امتیاز مورد نیاز، نحوه محاسبه امتیاز و ویژگی ها، شرایط اختصاصی و الزامات محل تاسیس، به شرح زیر می باشد:

۱-۴- شرایط متقاضی اخذ مجوز تاسیس درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان دامپزشكی / مركز مایه كوبی

1-1-4- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲-۱-۴-دارا بودن حداقل دانشنامه دکترای حرفه ای/ عمومی دامپزشکی.

۳-1-4- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان) با ارایه كارت یا مدرک معتبر.

 ۴-1-4- داشتن عضویت در سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران با ارایه كارت عضویت معتبر. 

۵-1-4- نداشتن سابقه سوپیشینه موثرکیفری با ارایه گواهی از مراجع ذیربط.

6-۱-4- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر با ارایه گواهی از مراجع ذیربط.

۷-1-4- محروم نبودن از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی در دوره محكومیت.  

۸-1-4- عدم اشتغال دردستگاه ها و سازمان های دولتی اعم از لشکری وكشوری، مراکز و موسسات آموزش عالی و تحقیقانی دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و عدم اشتغال به تحصیلات تکمیلی برای صدور و تمدید مجوزها/ پروانه های تمام وقت.

۹-1-4- نداشتن هرگونه مجوز یا پروانه اشتغال از سازمان یا مراجع ذی صلاح دیگر در حوزه دامپزشکی.

۱۰-1-4- كسب حد نصاب امتیاز لازم بر اساس جدول شماره (1).

جدول شماره 1- حداقل امتیاز مورد نیاز برای صدور مجوز تاسیس

 

* بر اساس آخرین تقسیمات کشوری اعلامی از سوی وزارت کشور.

2-4- نحوه محاسبه امتیاز

محاسبه امتیاز مورد نیاز برای صدور مجوز تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر اساس جداول شماره (2،3،4،5 و6) انجام می پذیرد.

تبصره1: كلیه مستندات مربوط به نحوه محاسبه امتیاز هر متقاضی باید در پرونده مربوط بایگانی و برای فرآیندهای نظارتی در دسترس باشد.

تبصره 2- جداول شماره (1،2،3،4،5 و6) هر ۳ سال یك بار، مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.

1-2-4- امتیاز مدارك تحصیلی

جدول شماره 2- مبانی محاسبه امتیاز مدرك تحصیلی متقاضی

 

۲-2-4- امتیاز سابقه كار

امتیاز سابقه كار برای صدور مجوز تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر اساس جدول شماره (3)، حداکثر تا سقف 60 درصد حد نصاب امتیاز مورد نیاز مندرج در جدول شماره (۱)، محاسبه می شود.

تبصره1: منظور از سابقه كار دامپزشكی، سوابق كاری متقاضی در سازمان و یا بخش غیردولتی دامپزشكی (براساس پروانه تمام وقت معتبر) و با مدرك حداقل دكتری عمومی دامپزشكی می باشد كه برای سابقه كار در حوزه امور درمانی و امور مایه کوبی معادل 100 درصد امتیاز و برای سایر حوزه های فنی دامپزشكی معادل 70 درصد و حوزه های اداری معادل 50 درصد امتیاز مندرج در جدول محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: امتیاز سابقه كار دامپزشكی در سایر مراكز و موسسات مرتبط با دامپزشكی، معادل ۶۰ درصد امتیاز مندرج در جدول در نظر گرفته می شود.

جدول شماره 3- مبانی محاسبه امتیاز سابقه كار متقاضی

 

3-2-4- امتیاز بومی بودن/سکونت در محل

امتیاز بومی بودن/ سکونت در محل برای صدور مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی و بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر اساس جدول شماره (4) محاسبه می شود.

تبصره: افرادی كه حداقل دارای یكی از ویژگی های زیر باشند،  متقاضی بومی/ سکونت در محل شناخته می شوند:

1- شهرستان یا استان محل تولد متقاضی یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای تاسیس مركز، یكی باشد.

2- همسر و فرزندان كارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) كه شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین یا همسر متقاضی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای تاسیس آنان، یكی باشد.

3- متقاضی حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان مورد تقاضا برای تاسیس واحد، طی كرده باشد.

4- متقاضی یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهارسال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای تاسیس مركز را داشته باشد.

5- متقاضی حداقل پنج سال از سنوات خدمتی خود را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای تاسیس مركز، طی كرده باشد.

جدول شماره 4- مبانی محاسبه امتیاز بومی بودن/سکونت در محل متقاضی

 

تبصره: احتساب امتیاز بومی بودن/ سکونت در محل برای هر متقاضی مشمول یکی از دو گزینه مندرج درجدول شماره 4 خواهد بود. 

4-2-4- امتیاز سابقه ایثارگری

امتیاز ویژه سابقه ایثارگری برای صدور مجوز تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی و بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی براساس جدول شماره (5) حداکثر تا سقف 20 درصد حد نصاب امتیاز مورد نیاز مندرج در جدول شماره (۱) محاسبه و منحصرا برای یك بار تاسیس مراکز فوق الذکر در سراسر كشور اعطاء می شود.

جدول شماره 5- مبانی محاسبه امتیاز سابقه ایثارگری متقاضی

 

* به ازای افزایش هر 5 درصد 30 امتیاز، اضافه می شود و از 25 درصد به بالا مشمول فرزند و همسر جانباز نیز می شود.

** از سه سال به بالا مشمول فرزند و همسر آزاده نیز می شود.

5-2-4- امتیاز آموزشی

امتیاز آموزشی برای صدور مجوز / پروانه تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی و بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر اساس جدول شماره (6)، حداکثر تا سقف ۶۰ درصد حد نصاب امتیاز مورد نیاز مندرج در جدول شماره (۱)، محاسبه می شود.

جدول شماره 6- مبانی محاسبه امتیاز آموزشی متقاضی

 

تبصره 1: محاسبه امتیازات آموزشی پس از اخذ مدرک تحصیلی قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۲: هر روز آموزش معادل 6 ساعت در نظرگرفته می شود.

تبصره ۳: میزان امتیاز برای مسئول یا نگارنده اول مقاله یا كتب 60 درصد، برای نفر دوم 50 درصد، نفر سوم 40 درصد و برای سایرین 10 درصد در نظرگرفته می شود.

۳-۴- ویژگی ها، شرایط اختصاصی و الزامات محل تاسیس :

1-۳-۴- درمانگاه (كلینیك) دامپزشكی:

درمانگاه دامپزشكی حسب مورد می تواند به صورت عمومی (جهت چند نوع دام)، اختصاصی (جهت یك نوع دام) یا تخصصی (جهت یک نوع دام یا انجام یك نوع عملیات روی یك یا چند نوع دام)، به صورت تمام وقت در محدوده جغرافیایی مشخص شده فعالیت نماید.

درمانگاه های دامپزشكی بر مبنای نظام های موجود دامداری در كشور به شرح زیر، طبقه بندی می گردند:

1-1-۳-۴- درمانگاه های دامپزشكی عمومی/ اختصاصی/ تخصصی حیوانات خانگی یا دام های کوچک و حیوانات باغ وحش

- درمانگاه های دامپزشكی عمومی/ اختصاصی/ تخصصی حیوانات خانگی یا دام های کوچک و حیوانات باغ وحش

- درمانگاه های دامپزشكی عمومی/ اختصاصی/ تخصصی حیوانات خانگی یا دام های کوچک

- درمانگاه های دامپزشكی عمومی/ اختصاصی/ تخصصی حیوانات باغ وحش

2-1-3-4- درمانگاه دامپزشكی عمومی/ اختصاصی/ تخصصی دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی مانند:

 - درمانگاه دامپزشكی اختصاصی/ تخصصی نشخواركنندگان (گاو، گوسفند، بز، شتر) 

- درمانگاه دامپزشكی اختصاصی/ تخصصی تك سمی ها (اسب)

- درمانگاه دامپزشكی اختصاصی/ تخصصی طیور

- درمانگاه دامپزشكی اختصاصی/ تخصصی آبزیان

- درمانگاه دامپزشكی اختصاصی/ تخصصی زنبورعسل  وکرم ابریشم

- درمانگاه دامپزشکی تخصصی جراحی

- درمانگاه دامپزشکی تخصصی مامایی، باروری و ناباروری 

- درمانگاه دامپزشکی تخصصی پرتونگاری و سونوگرافی تشخیصی

تبصره: صدور مجوز/ پروانه های تاسیس مراکز درمانی تخصصی صرفا برای متخصصین در همان گرایش مجاز می باشد.

- 3-1-۳-۴- درمانگاه های عمومی دامپزشكی روستایی و عشایری: این درمانگاه ها مسئولیت ارایه خدمات امور تشخیصی، درمانی، پیشگیری و بهداشتی به دام های روستایی و عشایری در محدوده جغرافیایی خود را به صورت تمام وقت به عهده خواهند داشت.

۴-۱-۳-۴- درمانگاه های دامپزشكی فاقد امكانات بستری كردن دام بوده و صرفاً مجاز به انجام آزمایش های مستقیم و رادیوگرافی (رادیولوژی، سونوگرافی و...) می باشند. درمانگاه های تخصصی جراحی دامپزشکی مجاز به بستری نمودن کوتاه مدت (بدون پانسیون) می باشند.

تبصره 1: آزمایشات مستقیم برداشت نمونه و تشخیص آن با روش های معمول آزمایشگاهی مانند تهیه اسلاید و رنگ آمیزی را در بر می گیرد.

تبصره 2: استفاده از دستگاه های مولد پرتو (پرتوتشخیصی) ثابت و قابل حمل و متحرك در درمانگاه دامپزشكی، مستلزم دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح (سازمان انرژی اتمی ایران- دفتر حفاظت در برابر اشعه كشور) می باشد.

تبصره 3: درمانگاه های دامپزشكی باید مجهز به تجهیزات درمانگاهی لازم بر اساس نوع درمانگاه باشند.

۵-۱-۳-۴- مدیریت اجرایی پسماندهای دامپزشكی برابر مقررات و دستورالعمل های مربوط به عهده موسس درمانگاه با ارایه قرارداد با سازمان مدیریت پسماند یا شرکت های مجاز جمع آوری و امحاء پسماند مورد تایید اداره کل محیط زیست استان خواهد بود. با توجه به شرایط و تفاوت های موجود در بین استان ها و شهرستان های مختلف، اتخاذ تصمیم به عهده کمیته استانی خواهد بود.

۶-۱-۳-۴- محل تاسیس و استقرار درمانگاه های دامپزشكی در داخل و حاشیه شهرها با رعایت اصول بهداشتی و ضوابط زیست محیطی و شهرداری بلامانع است و داشتن فاصله با نواحی روستایی مطرح نمی باشد.

تبصره: محل تاسیس و استقرار درمانگاه های دامپزشکی اختصاصی یا تخصصی حیوانات خانگی یا حیوانات کوچک، طیور، آبزیان و زنبور عسل در بافت های مسکونی با مشاعات مستقل و بلامعارض ترجیحا با راهروی اختصاصی و در طبقات زیر زمین و همکف بلامانع خواهد بود.

۷-۱-۳-۴- محل استقرار درمانگاه عمومی دامپزشكی روستایی و عشایری در مراكز دهستان ها، روستاهای بزرگ و بخش های نواحی دوردست و صعب العبور و کمتر برخوردار از خدمات دامپزشکی خواهد بود.

۸-۱-۳-۴- حوزه عملکرد درمانگاه عمومی دامپزشکی روستایی و عشایری با توجه به شاخص های زیر درکمیته استانی تعیین می شود:

- جمعیت دامی تحت پوشش

- پراكنش و تراكم جمعیت دامی

- وضعیت جغرافیایی و پراكنش روستاها و مراتع

- شرایط اقلیمی

- جمعیت انسانی

- حجم كار و توان و ظرفیت كاری

تبصره: محدوده جغرافیایی فعالیت درمانگاه عمومی دامپزشكی روستایی و عشایری باید در متن مجوز/ پروانه تاسیس قید گردد و دارنده مجوز صرفا مجاز به فعالیت درهمان محدوده می باشد.

۹-۱-۳-۴- سند مالكیت و یا قرارداد اجاره نامه رسمی حداقل به مدت یک سال مكان درمانگاه دامپزشكی با زیر بنای حداقل 45 مترمربع برای درمانگاه دامپزشكی حیوانات خانگی، درمانگاه دامپزشكی اختصاصی طیور، درمانگاه دامپزشكی اختصاصی آبزیان و درمانگاه دامپزشكی اختصاصی زنبورعسل و حداقل 55 مترمربع برای سایر درمانگا ه ها، حسب تقاضا با در نظرگرفتن فضاها و امكانات مورد نیاز بر اساس جدول شماره (7) این ابلاغیه، توسط متقاضی باید به نظام استان ارایه گردد.

تبصره: مكان پیشنهادی باید بر اساس ضوابط مندرج در این ابلاغیه مورد تایید نظام استان قرارگیرد. درصورت نواقص در مكان معرفی شده، متقاضی باید نسبت به رفع نواقص در زمان مشخص شده اقدام نماید.

10-1-3-4-در درمانگاه دامپزشكی حداقل یك نفر دامپزشك به عنوان موسس و رئیس درمانگاه و حداقل یك نفر دامپزشك كلینیسین به عنوان مسئول درمانگاه با دارنده مجوز تاسیس و رئیس درمانگاه همكاری خواهد نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

تبصره: دامپزشك موسس و رئیس درمانگاه دامپزشكی می تواند به عنوان مسئول درمانگاه دامپزشکی انجام وظیفه نماید.

۱۱-۱-۳-۴- مجتمع های بزرگ كشت و صنعت دامپروری، می توانند با معرفی دكتر دامپزشك واجد شرایط برای اخذ مجوز تاسیس درمانگاه دامپزشكی اختصاصی دامپروری های تحت پوشش خود اقدام نمایند.

۱۲-۱-۳-۴- سیستم های یكپارچه تولید مشروط به كسب مجوز از مراجع ذی صلاح می توانند با بکارگیری مسول فنی بهداشتی نسبت به هماهنگی و مدیریت خدمات موضوع این ابلاغیه در سطح واحدهای تحت پوشش خود اقدام كنند.

2-3-4- مجتمع های درمانی (پلی كلینیك های) دامپزشكی:

1-2-3-4- مجتمع درمانی دامپزشكی مكانی است متشكل از حداقل دو درمانگاه دامپزشكی حسب مورد به صورت عمومی (برای انواع دام)، اختصاصی (برای یك نوع دام) یا تخصصی (برای یک نوع یا چند نوع دام یا جهت انجام یك نوع عملیات روی یك یا چند نوع دام) و یا متشکل از  یک درمانگاه، یک آزمایشگاه و یک داروخانه دامپزشکی که به صورت تمام وقت  در محدوده جفرافیایی مشخص فعالیت نماید. بدیهی است برای هریک از مراکز متشکله مجتمع درمانی باید بر اساس ضوابط  پروانه مربوط اخذ گردد.

تبصره: صدور مجوز/ پروانه های تاسیس مراکز درمانی تخصصی صرفا برای متخصصین در همان گرایش مجاز می باشد.

2-2-3-4- در مجتمع درمانی دامپزشكی متشکل از حداقل دو درمانگاه دامپزشکی یك نفر دامپزشك به عنوان موسس و رئیس مجتمع و برای هر درمانگاه یك نفر دامپزشك كلینیسین به عنوان مسئول درمانگاه  و در مجتمع درمانی دامپزشکی متشکل از یک درمانگاه، یک آزمایشگاه و یک داروخانه دامپزشکی برای درمانگاه یك نفر دامپزشك كلینیسین به عنوان مسئول درمانگاه، برای آزمایشگاه یک نفر دامپزشک به عنوان مسئول آزمایشگاه و برای داروخانه یک نفر دامپزشک به عنوان  مسئول داروخانه با دارنده مجوز تاسیس و رئیس مجتمع همكاری خواهند نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، می باشند.

تبصره۱: دامپزشك موسس و رئیس مجتمع درمانی دامپزشكی می تواند مسئولیت یكی از درمانگاه های مجتمع را نیز عهده دار باشد.

تبصره۲: مقررات و ضوابط حاکم بر آزمایشگاه دامپزشکی و داروخانه دامپزشکی مجتمع درمانی دامپزشکی تابع سیاست ها و ضوابط مربوط ابلاغی سازمان خواهد بود.

3-2-3-4- مجتمع درمانی دامپزشكی فاقد امكانات بستری كردن دام خواهد بود.

4-2-3-4- مجتمع درمانی دامپزشكی باید مجهز به تجهیزات درمانگاهی لازم بر اساس نوع درمانگاه های مجتمع باشد.

تبصره: استفاده از دستگاه های مولد پرتو (پرتوتشخیصی) ثابت و قابل حمل و متحرك در مجتمع درمانی دامپزشكی، مستلزم دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح (سازمان انرژی اتمی ایران- دفتر حفاظت در برابر اشعه كشور) می باشد.

۵-2-3-4- محل تاسیس و استقرار مجتمع های درمانی در داخل و یا حاشیه شهرها با رعایت اصول بهداشتی و ضوابط زیست محیطی و شهرداری بلامانع است و داشتن فاصله با نواحی روستایی مطرح نمی باشد.

تبصره: محل تاسیس و استقرار مجتمع های درمانی اختصاصی یا تخصصی حیوانات خانگی یا حیوانات کوچک، طیور، آبزیان و زنبور عسل در بافت های مسکونی با مشاعات مستقل و بلامعارض ترجیحا با راهروی اختصاصی و در طبقات زیر زمین و همکف بلامانع خواهد بود.

 ۶-2-3-4- سند مالكیت و یا قرارداد اجاره نامه رسمی حداقل به مدت یک سال مكان مجتمع درمانی دامپزشكی با زیربنای حداقل 90 مترمربع برای درمانگاه های دامپزشكی حیوانات خانگی، درمانگاه های دامپزشكی اختصاصی طیور، درمانگاه های دامپزشكی اختصاصی آبزیان، درمانگاه های دامپزشكی اختصاصی زنبورعسل و حداقل 110 مترمربع برای سایر درمانگاه های دامپزشكی حسب تقاضا برای احداث ساختمان های جدید یا تغییرات اصلاحی ساختمان های موجود، با در نظرگرفتن فضاها و امكانات مورد نیاز بر اساس جدول شماره (7) این ابلاغیه، باید توسط متقاضی تهیه و به نظام استان ارایه شود.

تبصره: مكان پیشنهادی باید بر اساس ضوابط مندرج در این ابلاغیه مورد تایید نظام استان قرار گیرد. درصورت نواقص در مكان معرفی شده، متقاضی باید نسبت به رفع نواقص در زمان مشخص شده اقدام نماید.

7-2-3-4- مدیریت اجرایی پسماندهای دامپزشكی برابر مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به عهده موسس یا رییس مجتمع با ارایه قرارداد با سازمان مدیریت پسماند یا شرکت های مجاز جمع آوری و امحاء پسماند مورد تایید اداره کل محیط زیست استان خواهد بود. با توجه به شرایط و تفاوت های موجود در بین استان ها و شهرستان های مختلف، اتخاذ تصمیم به عهده کمیته استانی خواهد بود.

3-3-4- بیمارستان های دامپزشكی:

1-3-۳-۴- بیمارستان دامپزشكی حسب مورد می تواند با دارا بودن بخش های مورد نیاز مانند پذیرش، اورژانس، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه، جراحی، مامایی و بستری بر اساس گرایش درمانگاه به صورت عمومی/ اختصاصی/ تخصصی در محدوده جغرافیایی مشخص فعالیت نماید.

تبصره1: در بیمارستان های دامپزشكی كه فقط دارای درمانگاه اختصاصی طیور یا درمانگاه اختصاصی آبزیان باشد، بخش مامایی، ضروری نیست.

2-3-3-4- محل تاسیس و استقرار بیمارستان های دامپزشكی در داخل و یا حاشیه شهرها با رعایت اصول بهداشتی و ضوابط زیست محیطی و شهرداری بلامانع است و داشتن فاصله با نواحی روستایی مطرح نمی باشد.

3-3-3-4- سند مالكیت و یا قرارداد اجاره نامه رسمی حداقل به مدت یک سال قابل تمدید به مدت سه سال مكان بیمارستان دامپزشكی با زیربنای حداقل ۳۰۰ مترمربع برای بیمارستان های عمومی، حداقل ۲۵۰ مترمربع برای بیمارستان های اختصاصی نشخوارکنندگان و تک سمی ها، حداقل ۲۲۵ مترمربع برای بیمارستان های اختصاصی حیوانات خانگی و حیوانات باغ وحش و حداقل ۱۷۵ مترمربع برای بیمارستان های اختصاصی طیور و آبزیان حسب تقاضا برای احداث ساختمان های جدید یا تغییرات اصلاحی ساختمان های موجود، با در نظرگرفتن فضاهای مورد نیاز بر اساس جدول شماره (7) این ابلاغیه، منطبق با نقشه تیپ سازمان نظام، باید توسط متقاضی تهیه و به نظام دامپزشکی استان ارایه شود.

تبصره1: مكان پیشنهادی باید بر اساس ضوابط مندرج در این ابلاغیه مورد تایید نظام استان قرار گیرد. درصورت نواقص در مكان معرفی شده، متقاضی باید نسبت به رفع نواقص در زمان مشخص شده اقدام نماید.

۴-۳-۳-۴- در بیمارستان دامپزشكی تامین سامانه برق اضطراری (از باتری یا یو پی اس برای اتاق عمل در زمان محدود، از ژنراتور خودكار و آماه به كار برای ساختمان، تجهیزات برقی و یا ترکیبی از آن ها) با ظرفیت مناسب، الزامی است.

۵-3-3-4- در بیمارستان دامپزشكی حداقل یك نفر دامپزشك به عنوان موسس و رئیس بیمارستان، یك نفر كلینیسین  دامپزشکی به عنوان مسئول درمانگاه، یك نفر دامپزشک به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه و یك نفر دامپزشك به عنوان مسئول فنی داروخانه به صورت تمام وقت در اداره بیمارستان با دارنده مجوز تاسیس همكاری خواهند نمود و هر یك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

تبصره ۱: دامپزشك موسس و رئیس بیمارستان دامپزشكی می تواند مسئولیت  درمانگاه بیمارستان را نیز عهده دار باشد.

تبصره 2: در بیمارستان های دامپزشکی اختصاصی نشخوارکنندگان و تک سمی ها یك نفر متخصص جراحی و یك نفر متخصص مامایی با دارنده مجوز تاسیس همكاری خواهند نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

تبصره 3: در بیمارستان های دامپزشکی اختصاصی حیوانات خانگی یا دام های کوچک و باغ وحش یك نفر متخصص جراحی و یك نفر متخصص داخلی دام کوچک با دارنده مجوز تاسیس همكاری خواهند نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

تبصره 4: در بیمارستان های دامپزشكی اختصاصی طیور و آبزیان، یك نفر متخصص در گرایش مربوطه با دارنده مجوز تاسیس همكاری خواهند نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

تبصره 5: صدور مجوز/ پروانه های تاسیس مراکز درمانی تخصصی صرفا برای متخصصین در همان گرایش مجاز می باشد.

تبصره 6: مقررات و ضوابط حاکم بر آزمایشگاه دامپزشکی و داروخانه دامپزشکی بیمارستان دامپزشکی تابع سیاست ها و ضوابط مربوط ابلاغی سازمان خواهد بود.

۶-۳-۳-۴- بیمارستان دامپزشكی باید مجهز به تجهیزات لازم بر اساس گرایش فعالیت درمانگاه/ درمانگاه های بیمارستان باشد.

تبصره: استفاده از دستگاه های مولد پرتو (پرتوتشخیصی) ثابت و قابل حمل و متحرك در بیمارستان دامپزشكی، مستلزم دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح (سازمان انرژی اتمی ایران- دفتر حفاظت در برابر اشعه كشور) می باشد.

 ۷-۳-۳-۴-مدیریت اجرایی پسماندهای دامپزشكی برابر مقررات و دستورالعمل های مربوط به عهده موسس یا رئیس بیمارستان با ارایه قرارداد با سازمان مدیریت پسماند یا شرکت های مجاز جمع آوری و امحاء پسماند مورد تایید اداره کل محیط زیست استان خواهد بود. با توجه به شرایط و تفاوت های موجود در بین استان ها و شهرستان های مختلف، اتخاذ تصمیم به عهده کمیته استانی خواهد بود.

۸-3-3-4- فعالیت بیمارستان دامپزشكی به صورت شبانه روزی بوده و مدیریت بیمارستان موظف است برای ایام خارج از ساعات موظف كاری روزانه و شیفت یا نوبت شبانه ازكاركنان واجد شرایط خود در قالب كشیك و آنکال یا از افراد واجد شرایط دارای پروانه اشتغال و اعلام اسامی آن ها در تابلو نصب شده در محل مناسب جهت آگاهی مراجعان، اقدام نماید.

4-3-4- مراكز مایه كوبی:

1-4-3-4- مراكز مایه كوبی به صورت عمومی (جهت مایه کوبی انواع دام) / اختصاصی (جهت یک نوع دام) در محدوده جغرافیایی تعیین شده به صورت مستقل یا وابسته به شرح زیر، مجاز به فعالیت می باشند:

۱- در قالب درمانگاه های دامپزشكی روستایی و عشایری، صرفا برای مایه كوبی دامداری های روستایی و عشایری تحت پوشش درمانگاه به صورت وابسته.

۲- در قالب درمانگاه های دامپزشكی حیوانات خانگی و باغ وحش، صرفا برای مایه كوبی حیوانات خانگی و یا حیوانات باغ وحش تحت پوشش درمانگاه به صورت وابسته.

۳- در قالب كارخانه های جوجه كشی صرفا زیر نظر و با مسئولیت مسئول فنی بهداشتی كارخانه جوجه كشی به صورت وابسته.

۴- در قالب درمانگاه دامپزشكی مجتمع های بزرگ كشت و صنعت دامپروری، زیر نظر و با مسئولیت مسئول درمانگاه صرفا برای مایه كوبی دام های تحت پوشش به صورت وابسته.

۵- در قالب مزارع لاین، اجداد، مادر و مراكز اصلاح نژادی زیر نظر و با مسئولیت مسئول فنی بهداشتی واحد صرفا برای مایه كوبی دام های تحت پوشش به صورت وابسته.

۶- در قالب درمانگاه های دامپزشكی برای مایه کوبی دامداری های صنعتی برحسب گرایش فعالیت آن ها به صورت وابسته.

۷- در قالب درمانگاه های دامپزشكی مجتمع های درمانی و درمانگاه های بیمارستان دامپزشكی برحسب گرایش فعالیت آن ها به صورت وابسته.

تبصره ۱: درمانگاه های دامپزشکی عمومی متقاضی مرکز مایه کوبی وابسته می توانند در یکی از گرایش دام های بزرگ (گاو، گوسفند، بز، شتر و تک سمی ها) و طیور منطبق با گرایش فعالیت غالب درمانگاه به فعالیت بپردازند. با توجه به تفاوت های موجود در استان های مختلف اتخاذ تصمیم به عهده کمیته استانی خواهد بود.

تبصره ۲: انجام مایه كوبی در دامداری های صنعتی مستلزم ارایه قرارداد با اعتبار حداقل به مدت یك سال بین مدیریت دامداری و مسئول درمانگاه دامپزشكی می باشد.

تبصره ۳: افراد مایه كوب كه در مراكز مایه كوبی وابسته مجتمع های بزرگ كشت و صنعت دامپروری،  مزارع لاین، اجداد، مادر و مراكز اصلاح نژاد فعالیت می نمایند نمی توانند به عنوان مایه كوب در سایر مراكز مایه كوبی حضور داشته باشند.

تبصره ۴: مراكز مایه كوبی مجاز به بكارگیری سایر رده های حرفه دامپزشكی با اولویت کاردان ها و تکنسین های دامپزشکی دارای مجوز مایه كوبی، به صورت تمام وقت  می باشند. در صورت نبود افراد تمام وقت، بکارگیری افراد نیمه وقت با موافقت کمیته استانی بلامانع خواهد بود.

 ۲-۴-۳-۴-در مرکز مایه کوبی دامپزشكی مستقل حداقل یك نفر دامپزشك به عنوان موسس و مسئول مرکز و حداقل دو نفر از سایر رده های دامپزشکی به عنوان مایه کوب با دارنده مجوز/ پروانه تاسیس مرکز مایه کوبی همكاری خواهند نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

 ۳-۴-۳-۴-در مرکز مایه کوبی دامپزشكی وابسته حداقل یك نفر دامپزشك به عنوان مسئول مرکز و حداقل یک نفر از سایر رده های دامپزشکی به عنوان مایه کوب با مسئول مرکز همكاری خواهد نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

تبصره: در مرکز مایه کوبی وابسته مسئول درمانگاه و یا مسئول فنی بهداشتی واحد می تواند به عنوان مسئول مرکز مایه کوبی انجام وظیفه نماید و با توجه به ممنوعیت صدور دو مجوز/ پروانه برای یک نفر مجوز / پروانه جداگانه ای صادر نخواهد شد و عبارت مجوز مایه کوبی وابسته با مدت اعتبار آن که تابعی از مدت اعتبار پروانه تاسیس درمانگاه یا مسئول فنی بهداشتی: کارخانه جوجه کشی- مزارع لاین، اجداد، مادر- مراکز اصلاح نژاد و سیستم های یکپارچه تولید  است در ذیل مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه یا مسئول فنی بهداشتی درج خواهد شد.

۴-4-3-4- مراكز مجاز به مایه كوبی ملزم به تامین فضای مناسب با ارایه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی حداقل به مدت ۱ سال برای  مركز مایه كوبی مستقل،  حداقل به مساحت ۴۵ مترمربع در برگیرنده فضاهای لازم از جمله: استقرار مسئول و کارکنان مرکز- استقرار سردخانه/ یخچال/ فریزر- نگهداری وسایل و تجهیزات مایه کوبی- نگهداری لباس کار- شستشو/ ضدعفونی و سترون سازی- انبار- استقرار برق اضطراری خودکار آماده بکار و مركز مایه كوبی وابسته (برای مركز مایه كوبی دام های بزرگ و طیور حداقل به مساحت ۳۰ مترمربع، برای مرکز مایه کوبی با گرایش دام های بزرگ حداقل به مساحت ۲۵ مترمربع، برای مركز مایه كوبی باگرایش طیورحداقل به مساحت ۲۵ مترمربع، برای مركز مایه كوبی با گرایش آبزیان حداقل به مساحت ۲۰ مترمربع و برای مرکز مایه کوبی با گرایش حیوانات خانگی حداقل به مساحت ۱۵ مترمربع)، امكانات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز به شرح زیر می باشند:  

۱- امكانات زنجیره سرد برای نگهداری واكسن (سردخانه، یخچال، فریزر و ...) حمل و نقل و جابجایی واكسن با خودرو سردخانه دار یا وسایل خنك كننده مناسب  و مصرف واكسن در شرایط لازم به منظور واكسیناسیون مطلوب و ابزار نشانگر و ثبت كننده دما و تغییرات آن مانند دماسنج و ترموگراف الزامی است.

۲- زنجیره سرد باید مجهز به سامانه برق اضطراری مانند ژنراتور خودكار و آماه به كار متناسب با ظرفیت وسایل سردكننده باشد.

۳- در سردخانه یا یخچال جهت گردش بهینه هوا و رسیدن برودت كافی به واكسن ها چیدمان باید به نحوی باشد كه هوای سرد بتواند در بین اقلام بسته بندی گردش داشته و برودت در تمام  قسمت ها، یكسان توزیع شود.

۴- سیستم سردكننده باید بتواند دمای داخل سردخانه را بین 8-2 درجه سانتیگراد و یا دمای مناسب برای نگهداری واكسن های خاص بر اساس توصیه سازنده واكسن را تامین نماید و میزان دمای داخل سردخانه باید از بیرون قابل رویت باشد، لذا روی در یا دیواره جلویی سردخانه، باید تابلو نشانگر میزان دمای درون سردخانه یا یخچال نصب شده باشد.

۵- نصب ترموگراف درسردخانه یا یخچال جهت ثبت نوسانات دما و همچنین نصب رطوبت سنج در سردخانه یا یخچال، الزامی است.

۶- نصب ترموگراف خودروهای حمل واكسن های دامپزشكی الزامی است و مركز مایه كوبی ملزم به ارایه نمودارهای ثبت شده به اداره كل به صورت ماهانه و به هنگام بازدیدها، می باشد.

۷- تجهیزات و وسایل شستشو، ضدعفونی كننده و سترون سازی وسایل و تجهیزات مایه كوبی.

5-4-3-4- مراكز مایه كوبی صرفا مجاز به فعالیت در محدوده جغرافیایی تعیین شده مندرج در مجوز یا پروانه خود می باشند.

6-4-3-4- مجوز مایه کوبی در دامداری های صنعتی برای درمانگاه های دامپزشكی بر حسب نوع دام مرتبط با گرایش مندرج در پروانه درمانگاه صادر می گردد.

7-4-3-4- مركز مایه كوبی درمانگاه دامپزشكی روستایی و عشایری مجاز به انجام مایه کوبی در دامداری های صنعتی نمی باشد.

8-4-3-4- سیستم یکپارچه تولید خدمات مایه کوبی واحدهای تحت پوشش خود را از مراکز مایه کوبی مجاز دریافت نموده و در صورت تامین امکانات زنجیره سرد نگهداری و حمل و نقل واکسن می تواند نسبت به تامین واکسن مورد نیاز خود از طریق شرکت های پخش استانی واکسن زیر نظر و با مسئولیت مسئول فنی بهداشتی خود اقدام نماید.

 ۹-۴-۳-۴- مدیریت اجرایی پسماندهای دامپزشكی برابر مقررات و دستورالعمل های مربوط به عهده مسئول مرکز مایه کوبی با ارایه قرارداد با سازمان مدیریت پسماند یا شرکت های مجاز جمع آوری و امحاء پسماند مورد تایید اداره کل محیط زیست استان خواهد بود. با توجه به شرایط و تفاوت های موجود در بین استان ها و شهرستان های مختلف، اتخاذ تصمیم به عهده کمیته استانی خواهد بود.

جدول شماره 7- فضاها و امكانات مورد نیاز مراکز درمانی دامپزشكی

 

تبصره: كلیه فضاها و امكانات مورد نیاز مندرج در جدول شماره (7) باید متناسب با حجم فعالیت ها و تعداد واحدهای هر مجموعه درمانگاهی، مجتمع درمانی و بیمارستانی، باشد.

۴-۴- مدت اعتبار مجوز/ پروانه تاسیس:

1-۴-۴- مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی با اعتبار سه ساله صادر می شود. بدیهی است پس از پایان اعتبار مجوز/ پروانه در صورت دارا بودن شرایط لازم بر اساس دستورالعمل سازمان نظام با تاکید برکسب حدنصاب امتیاز آموزشی لازم، تمدید مجوز/ پروانه با مدت اعتبار پنج ساله صادر خواهد شد.

تبصره1: کلیه دارندگان مجوز/ پروانه قبلی موظفند از تاریخ صدور این ابلاغیه حداکثر یک ماه مانده به پایان اعتبار پروانه  با مراجعه به نظام استان نسبت به درخواست تمدید پروانه خود اقدام نمایند.

۵-4-جابجایی:

1-۵-4- جابجایی یا انتقال محل درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مركز مایه كوبی دامپزشکی در محدوده یك شهر/ شهرستان و یا از شهری/ یا شهرستانی به شهر/ شهرستان دیگر با سطح امتیازی برابر در داخل استان بدون در نظرگرفتن امتیازبندی مجدد با كسب نظر موافق کمیته استانی و صدور مجوز/ پروانه تاسیس جدید منوط به ابطال مجوز/ پروانه قیلی، بلامانع است.

2-۵-4- جابجایی یا انتقال محل درمانگاه / مجتمع درمانی/ بیمارستان / مركز مایه كوبی دامپزشکی  از شهری/ شهرستانی به شهر/ شهرستان دیگر با سطح امتیازی بالاتر در داخل استان با كسب نظر موافق کمیته استانی و كسب حد نصاب امتیاز لازم و صدور مجوز/ پروانه تاسیس جدید منوط به ابطال مجوز/ پروانه قبلی، بلامانع است.

3-۵-4- جابجایی یا انتقال محل درمانگاه / مجتمع درمانی/ بیمارستان / مركز مایه كوبی دامپزشکی از استانی به استان دیگر با كسب نظر موافق کمیته های استانی استان های مبداء و مقصد و رعایت مفاد مندرج در سیاست ها و ضوابط تاسیس، كسب حد نصاب امتیاز لازم و صدور مجوز/ پروانه تاسیس جدید منوط به ابطال مجوز/ پروانه قبلی، بلامانع است.

تبصره: متقاضی جابجایی موظف است حداقل سه ماه قبل از انجام هرگونه اقدامی، درخواست کتبی خود را به نظام استان جهت بررسی و طرح موضوع در کمیته استانی و رونوشت درخواست را جهت پیش بینی تمهیدات لازم به اداره دامپزشکی محل ارایه نماید.

د- فصل چهارم: فعالیت

۵- فعالیت و ارایه خدمات پیشگیری و درمانی در درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی مستلزم حصول شرایط زیر است:

1-۵- داشتن مجوز/ پروانه تاسیس از نظام استان. بدیهی است برای موسسین واجد شرایط مندرج در بند ۱-۴ این ابلاغیه، صدور پروانه اشتغال ضروری نمی باشد.

۲-۵- برای سایر متقاضیان اشتغال در مراکز موضوع این ابلاغیه  مشروط به دارا بودن شرایط مندرج در بند 1-4 و با كسب حد نصاب حداقل 50 درصد امتیاز مندرج در جدول شماره (۱) این ابلاغیه و سپردن تعهدنامه محضری در قالب فرم شماره (۲)، توسط نظام استان پروانه اشتغال صادر خواهد شد.

3-5- پروانه اشتغال نیمه وقت صرفا برای متقاضیان واجد شرایط كه منع قانونی نداشته باشد به منظور فعالیت در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان دامپزشكی موجود و یا تاسیس دفتر اشتغال به امور درمانی توسط نظام استان با در نظرگرفتن موارد زیر صادر می شود:

1-3-5- صدور پروانه اشتغال نیم وقت برای اشخاص واجد شرایط جهت فعالیت در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان دامپزشكی جایگزین اشخاص تمام وقت با الزامات مندرج در این ابلاغیه نمی گردد.

2-3-5- در مورد دامپزشکان متقاضی پروانه اشتغال نیمه وقت در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان دامپزشكی موجود به عنوان همکار و یا تاسیس دفتر اشتغال به امور درمانی که به عنوان اعضاء هیات علمی یا غیرهیات علمی در مراکز آموزشی و موسسات تحقیقاتی دولتی و غیردولتی شاغل می باشند و همچنین رزیدنت های رشته های تخصصی با گرایش های علوم بالینی دامپزشکی مرتبط متقاضی پروانه اشتغال نیمه وقت در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان دامپزشكی موجود به عنوان همکار، باید نسبت به ارایه موافقت از محل خدمت خود و یا محل تحصیل خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، قدام نمایند.

3-3-5- درمورد دامپزشکان متقاضی پروانه اشتغال نیمه وقت در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان دامپزشكی موجود و یا تاسیس دفتر اشتغال به امور درمانی که در سازمان های دولتی و غیردولتی شاغل می باشند، باید نسبت به ارایه موافقت از محل خدمت خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، قدام نمایند.

۴-۵- متقاضیان سایر رده های دامپزشكی اعم ازكارشناس ارشد، كارشناس، كاردان، تكنسین و كمك تكنسین دامپزشكی برای فعالیت دردرمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان های دامپزشكی و مراكز مایه كوبی،  ملزم به اخذ كارت اشتغال از نظام استان، می باشند.

تبصره۱: برای صدور کارت اشتغال داشتن عضویت در سازمان نظام با ارایه کارت عضویت معتبر- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان) با ارایه کارت معتبر- نداشتن سابقه سو پیشینه موثر کیفری با ارایه گواهی از مراجع ذی ربط - نداشتن محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی و سپردن تعهدنامه کاری در قالب فرم شماره (۳)، الزامی است.

تبصره۲: کارت اشتغال با اعتبار حداکثر به مدت ۳ سال توسط سازمان نظام صادر و مدت اعتبار آن تابع مدت اعتبار پروانه مرکز محل خدمت متقاضی خواهد بود.

۵-۵- موسس و یا مسئول مرکز درمانی دامپزشكی می تواند با ارایه درخواست كتبی با كسب موافقت کمیته استانی حداکثر از یک ماه مرخصی سالیانه استفاده نماید.

۶-۵- موسس و یا مسئول مرکز درمانی دامپزشكی می تواند با ارایه درخواست كتبی و با ارایه مستندات قابل قبول از جمله انجام امور درمانی، شرکت در دوره های آموزشی و مسافرت ضروری در صورت كسب موافقت کمیته استانی، حداكثر از ۳ ماه متوالی مرخصی اضطراری در طول مدت اعتبار مجوز/ پروانه خوداستفاده نماید.

۷--۵- سپردن تعهد محضری در قالب فرم شماره (۱) و الزام به رعایت موارد زیر:

1- رعایت كلیه قوانین، مقررات، ضوابط، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های سازمان در امور مرتبط.

2- رعایت شئونات اخلاقی و حرفه ای در محیط كار.

3- عدم استفاده از نام و عنوان دیگری درتابلو و سربرگ ها غیراز آن چه در مجوز/ پروانه تاسیس، قید شده است.

5- انجام به موقع و صحیح كالیبراسیون وسایل موجود اعم از وسایل سرمایشی، گرمایشی، برودتی، دماسنج، رطوبت سنج، ترازو، كپسول آتش نشانی و سیستم اعلان و اطفاء حریق و غیره.

۵- رعایت دستورالعمل نسخه نویسی به شماره 55919/10/91 مورخ 8/8/1391 و ویرایش های بعدی ابلاغی.

۶-رعایت بهداشت و ایمنی محیط كار.

 ۷- همكاری كامل با اداره كل برای انجام فرآیند های نظارتی (پایش، بازرسی، ارزیابی، ممیزی و نمونه برداری)، ارایه آمار، اطلاعات و اسناد مربوط، رفع نواقص اعلامی در تذكرها و اخطارهای كتبی اداره كل و اداره دامپزشكی و اعلام نتیجه در مهلت مقرر در اخطاریه ها و نیز تسهیل شرایط نمونه برداری در موارد مورد نیاز به تشخیص اداره كل.

 ۸- گزارش مستمر و منظم عملكرد و نگهداری مستندات حداقل به مدت یك سال در شرایط مناسب و قابل دسترس.

۹- همكاری با اداره دامپزشكی در پذیرش دانشجویان رشته دامپزشكی برای كارآموزی.

۱۰- رعایت ساعات کاری موظف به صورت تمام وقت/ نیمه وقت/ شبانه روزی که در مجوز/ پروانه صادره قید شده است. بدیهی است بر اساس شرایط اقلیمی هر شهرستان و فصول مختلف سال، ساعت شروع و ساعت پایان ارایه خدمات هر مرکز درمانی باید با هماهنگی اداره دامپزشکی برای آگاهی و مراجعه دامداران، مرغداران، زنبورداران، آبزی پروران و ... اطلاع رسانی شود.

 ۶- ابطال مجوز/ پروانه تاسیس و جلوگیری از ادامه فعالیت:

ابطال مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه، مجتمع درمانی، بیمارستان و مركز مایه كوبی دامپزشکی یا جلوگیری از ادامه فعالیت به شرح هر یک از موارد زیر خواهد بود:

۱-۶- درخواست كتبی صاحب مجوز/ پروانه تاسیس به نظام استان.

2-6- احكام صادره از هیات های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام یا مراجع ذی صلاح قضایی.

3-۶- در صورت تعطیلی و یا عدم ارایه خدمات  غیر موجه درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مركز مایه كوبی/ دفتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی به مدت طولانی بیش از دو ماه، اخطار اول پس از دو ماه تعطیلی/ عدم ارایه خدمات غیرموجه، اخطار دوم پس از چهار ماه تعطیلی/ عدم ارایه خدمات غیرموجه و اخطار سوم پس از شش ماه تعطیلی/ عدم ارایه خدمات غیرموجه، توسط اداره كل به دارنده مجوز تاسیس داده می شود و در صورت بی توجهی و ترتیب اثر ندادن، ارجاع تخلف به مراجع ذی صلاح با درخواست ابطال مجوز/ پروانه تاسیس.

تبصره: تشخیص غیرموجه بودن تعطیلی یا عدم ارایه خدمات به عهده کمیته استانی خواهد بود.

 4-۶- عدم حضور موسس یا مسئول درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مركز مایه كوبی/ دفتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی پس از اتمام ۳ ماه مرخصی در محل کار که در این صورت اخطار اول پس از ۱ ماه عدم حضور، اخطار دوم پس از ۲ ماه عدم حضور و اخطار سوم پس از ۳ ماه عدم حضور، توسط اداره كل به  … داده می شود و در صورت بی توجهی و ترتیب اثر ندادن، ارجاع تخلف به مراجع ذی صلاح با درخواست ابطال مجوز/ پروانه تاسیس و جلوگیری از ادامه فعالیت.

ه- فصل پنجم: نظارت

 ۷- نظارت:

1-۷- سازمان نظام موظف به اجرای این سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی برای صدور مجوز تاسیس/ پروانه درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی می باشد و نظارت بر فرآیند صدور مجوز تاسیس و انطباق عملكرد مراكز فوق الذكر با سیاست های حاكمیتی اعلامی، برعهده سازمان می باشد.

2-۷- درصورت عدم رعایت مفاد سیاست ها و ضوابط تاسیس ابلاغی سازمان در صدور مجوز تاسیس، پاسخگوی خسارات احتمالی به عهده صادركننده مجوز تاسیس خواهد بود.

3-۷- تفسیر مفاد سیاست ها و ضوابط ابلاغی به عهده سازمان بوده و در صورت هرگونه ابهام در این زمینه، سازمان نظام موظف به استعلام از سازمان خواهد بود. 

4-۷- كلیه خدمات شامل جاری سازی، اطلاع رسانی سیاست ها و ضوابط تاسیس، ثبت درخواست، صدور مجوز و ارایه گزارش های لازم به صورت برخط از طریق سامانه الكترونیكی سازمان، پس از ایجاد بستر لازم باید صورت پذیرد.

5-۷- سازمان نظام موظف است فرآیندهای كاری صدور مجوز تاسیس را در مجموعه ای از فعالیت های ساختاریافته و با هم مرتبط به گونه طراحی و اجرایی نماید كه حداكثر ظرف مدت دو هفته توسط نظام استان نتایج اقدامات هر مرحله فرآیند به متقاضی اعلام شود. 

تبصره1: در صورت منفی بودن پاسخ، ذكر دلایل الزامی است.

تبصره2: مسئولیت عدم پاسخگویی نظام استان در هر مرحله فرایند و به هر دلیلی به عهده سازمان نظام، خواهد بود.

6-7- نظام استان موظف است رونوشت مجوز/ پروانه های تاسیس و اشتغال به امور درمانی صادره را بلافاصله پس از صدور جهت اعمال فرآیندهای نظارتی به اداره کل ارسال نماید.

۷-۷- در فرم مجوز/ پروانه تاسیس درج عبارت «نظارت بر انطباق عملکرد درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی در صلاحیت و مسئولیت سازمان و ادارات تابعه خواهد بود» الزامی است.

۸-۷- نحوه نظارت بر صدور مجوز/ پروانه تاسیس و همچنین نظارت بر انطباق عملكرد درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان  ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی برسیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی، از اختیارات سازمان خواهد بود.

اجرای این سیاست ها و ضوابط حاكمیتی از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد و اولین ویرایش سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی با كد ((IVO / ۱۸/94)، ابلاغی سازمان به شماره ۶۸۹۱۰/10/9۵ – ۱1/۱۰/139۵ كه مغایر با دومین ویرایش سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی خواهد بود، کان لم یکن و ملغی اعلام می شود.

 

فرم شماره (1- الف)

تعهد نامه محضری

موسس درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مركز مایه كوبی دامپزشکی

اینجانب دكتر ......... نام پدر ......... شماره شناسنامه ......... صادره از ......... شماره ملی ......... فارغ التحصیل دوره عمومی/ تخصصی ......... از دانشكده دامپزشكی دانشگاه ......... متقاضی مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مراكز مایه كوبی دامپزشکی در استان ......... شهرستان ......... بخش ......... دهستان ......... متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

1- در هیچ وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی، اشتغال به خدمت رسمی یا پیمانی یا قراردادی نداشته، عضو هیئت علمی هیچ یك از دانشگاه ها و مراكز و موسسات آموزشی و پژوهشی كشور نبوده، هیچیک از مجوزها یا پروانه های مسئول فنی بهداشتی كشتارگاه ها، كارخانه های خوراك دام و مكمل سازی ها، مراكز بسته بندی فرآورده های خام دامی، مراكز تامین (تولید/ واردات)، توزیع و فروش دارو، دامداری ها، مرغداری ها، آبزی پروری ها و سایر موارد مشابه را از سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان ها و سایر دستگاه های ذی صلاح تا كنون اخذ ننموده ام و یا در صورت دریافت، تاكنون باطل گردیده است و متعهد می گردم بیش از یک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم.

2- از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی و سایر مراجع ذی صلاح محروم نمی باشم.

3- به اجرای كلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان، متعهد می گردم.

4- با رویت كامل سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور برای صدور مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مراكز مایه كوبی دامپزشکی، متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه كاری خود جلوگیری نموده و درصورت مشاهده و یا رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت به اداره دامپزشكی شهرستان گزارش نمایم.

۵- متعهد می گردم از تهیه، فروش و مصرف هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا داروی تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطلاع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش و در این زمینه با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه همکاری لازم را داشته باشم.

۶- متعهد به گزارش مستمر و منظم عملكرد و گزارش سریع و به موقع بیماری های هشدار دادنی/ گزارش كردنی به اداره دامپزشكی شهرستان خواهم بود.

۷- متعهد به همكاری با سازمان دامپزشکی  کشور و ادارات تابعه در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اساس دستورالعمل های ابلاغی خواهم بود.

۸- متعهد به همکاری با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در اعمال فرآیندهای نظارتی خواهم بود.

9- متعهد می گردم آخرین ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور را از مجاری رسمی دریافت و به آن ها عمل نمایم.

10- درصورتی كه خلاف موارد فوق (بندهای 8، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ ،۱ و 9) ثابت گردد، دستگاه صادر كننده مجوز/ پروانه، محق به تعلیق و یا ابطال مجوز/ پروانه و سازمان دامپزشکی کشور محق به پیگیری مورد تخلف از طریق مراجع ذی صلاح مربوط، خواهد بود و حق اعتراض نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی ......... امضاء .........

 تاریخ .........

 

فرم شماره (۱- ب)

تعهد نامه محضری

موسس دفتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی

اینجانب دكتر ......... نام پدر ......... شماره شناسنامه ......... صادره از ......... شماره ملی ......... فارغ التحصیل دوره عمومی/ تخصصی ......... از دانشكده دامپزشكی دانشگاه ......... متقاضی مجوز/ پروانه تاسیس دفتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی در استان ......... شهرستان ......... بخش ......... دهستان .........، متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

1- هیچیک از مجوزها یا پروانه های اشتغال به امور درمانی، مسئول فنی بهداشتی كشتارگاه ها، كارخانه های خوراك دام و مكمل سازی ها، مراكز بسته بندی فرآورده های خام دامی، مراكز تامین (تولید/ واردات)، توزیع و فروش دارو، دامداری ها، مرغداری ها، آبزی پروری ها و سایر موارد مشابه را از سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان ها و سایر دستگاه های ذی صلاح تا كنون اخذ ننموده ام و یا در صورت دریافت، تاكنون باطل گردیده است و متعهد می گردم بیش از یک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم.

2- از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی و سایر مراجع ذی صلاح محروم نمی باشم.

3- به اجرای كلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان، متعهد می باشم.

4- با رویت كامل سیاست ها وضوابط حاکمیتی ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور برای صدور مجوز/ پروانه دفتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی، متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه كاری خود جلوگیری نموده و درصورت مشاهده و یا رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت به اداره دامپزشكی شهرستان گزارش نمایم.

۵- متعهد می گردم از تهیه، فروش و مصرف هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا داروی تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطلاع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش و در این زمینه با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه همکاری لازم را داشته باشم.

۶-متعهد به گزارش مستمر و منظم عملكرد وگزارش سریع و به موقع بیماری های هشدار دادنی/ گزارش كردنی به اداره دامپزشكی شهرستان خواهم بود.

۷- متعهد به همكاری با سازمان دامپزشکی  کشور و ادارات تابعه در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اساس دستورالعمل های ابلاغی خواهم بود.

۸- متعهد به همکاری با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در اعمال فرآیندهای نظارتی خواهم بود.

۹- متعهد می گردم آخرین ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور را از مجاری رسمی دریافت و به آن ها عمل نمایم.

10- درصورتی كه خلاف موارد فوق (بندهای 8، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ ،۱ و 9) ثابت گردد، دستگاه صادر كننده مجوز/ پروانه، محق به تعلیق و یا ابطال مجوز/ پروانه و سازمان دامپزشکی کشور محق به پیگیری مورد تخلف از طریق مراجع ذی صلاح مربوط، خواهد بود و حق اعتراض نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی ......... امضاء .........

 تاریخ .........

 

فرم شماره (۲- الف)

تعهد نامه محضری

دامپزشکان متقاضی پروانه اشتغال (تمام وقت)

اینجانب دكتر ......... نام پدر ......... شماره شناسنامه ......... صادره از ......... شماره ملی ......... فارغ التحصیل دوره عمومی/ تخصصی ......... از دانشكده دامپزشكی دانشگاه ......... متقاضی پروانه اشتغال در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مراكز مایه كوبی دامپزشکی در استان ......... شهرستان ......... بخش ......... دهستان .........، متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

1- درهیچ وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی، اشتغال به خدمت رسمی یا پیمانی یا قراردادی نداشته، عضو هیئت علمی هیچ یك از دانشگاه ها و مراكز و موسسات آموزشی و پژوهشی كشور نبوده، هیچیک از مجوزها یا پروانه های مسئول فنی بهداشتی كشتارگاه ها، كارخانه های خوراك دام و مكمل سازی ها، مراكز بسته بندی فرآورده های خام دامی، مراكز تامین (تولید/ واردات)، توزیع و فروش دارو، دامداری ها، مرغداری ها، آبزی پروری ها و سایر موارد مشابه را از سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان ها و سایر دستگاه های ذی صلاح تا كنون اخذ ننموده ام و یا در صورت دریافت، تاكنون باطل گردیده است و متعهد می گردم بیش از یک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم.

2- از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی و سایر مراجع ذی صلاح محروم نمی باشم.

3- به اجرای كلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان، متعهد می باشم.

4- با رویت كامل سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه اشتغال در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مراكز مایه كوبی دامپزشکی، متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه كاری خود جلوگیری نموده و درصورت مشاهده و یا رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت به مسئول مرکز و اداره دامپزشكی شهرستان گزارش نمایم.

۵- متعهد می گردم از تهیه، تجویز و مصرف هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا داروی تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطلاع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش و در این زمینه با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه همکاری لازم را داشته باشم.

۶- متعهد به گزارش مستمر و منظم عملكرد وگزارش سریع و به موقع بیماری های هشدار دادنی/ گزارش كردنی به مسئول مرکز و اداره دامپزشكی شهرستان خواهم بود.

۷- متعهد به همكاری با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اساس دستورالعمل های ابلاغی خواهم بود.

۸- متعهد به همکاری با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در اعمال فرآیندهای نظارتی خواهم بود.

۹- متعهد می گردم آخرین ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور را از مجاری رسمی دریافت و به آن ها عمل نمایم.

10- درصورتی كه خلاف موارد فوق (بندهای 8، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ ،۱ و 9) ثابت گردد، دستگاه صادر كننده مجوز/ پروانه، محق به تعلیق و یا ابطال مجوز/ پروانه و سازمان دامپزشکی کشور محق به پیگیری مورد تخلف از طریق مراجع ذی صلاح مربوط، خواهد بود و حق اعتراض نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی ......... امضاء .........

 تاریخ .........

 

فرم شماره (۲- ب)

تعهد نامه محضری

دامپزشکان متقاضی پروانه اشتغال (نیمه وقت)

اینجانب دكتر ......... نام پدر ......... شماره شناسنامه ......... صادره از ......... شماره ملی ......... فارغ التحصیل دوره عمومی/ تخصصی ......... از دانشكده دامپزشكی دانشگاه ......... متقاضی پروانه اشتغال در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مراكز مایه كوبی/ دفتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی در استان ......... شهرستان ......... بخش ......... دهستان .........، متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

1- هیچیک از مجوزها یا پروانه های مسئول فنی بهداشتی كشتارگاه ها، كارخانه های خوراك دام و مكمل سازی ها، مراكز بسته بندی فرآورده های خام دامی، مراكز تامین (تولید/ واردات)، توزیع و فروش دارو، دامداری ها، مرغداری ها، آبزی پروری ها و سایر موارد مشابه را از سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان ها و سایر دستگاه های ذی صلاح تا كنون اخذ ننموده ام و یا در صورت دریافت، تاكنون باطل گردیده است و متعهد می گردم بیش از یک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم.

2- از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی و سایر مراجع ذی صلاح محروم نمی باشم.

3- به اجرای كلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان، متعهد می باشم.

4- با رویت كامل سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه اشتغال در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مراكز مایه كوبی دامپزشکی، متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه كاری خود جلوگیری نموده و درصورت مشاهده و یا رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت به مسئول مرکز و اداره دامپزشكی شهرستان گزارش نمایم.

۵- متعهد می گردم از تهیه، تجویز و مصرف هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا داروی تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطلاع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش و در این زمینه با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه همکاری لازم را داشته باشم.

۶- متعهد به گزارش مستمر و منظم عملكرد وگزارش سریع و به موقع بیماری های هشدار دادنی/ گزارش كردنی به مسئول مرکز و اداره دامپزشكی شهرستان خواهم بود.

۷- متعهد به همكاری با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اساس دستورالعمل های ابلاغی خواهم بود.

۸- متعهد به همکاری با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در اعمال فرآیندهای نظارتی خواهم بود.

۹- متعهد می گردم آخرین ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور را از مجاری رسمی دریافت و به آن ها عمل نمایم.

10- درصورتی كه خلاف موارد فوق (بندهای 8، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ ،۱ و 9) ثابت گردد، دستگاه صادر كننده مجوز/ پروانه، محق به تعلیق و یا ابطال مجوز/ پروانه و سازمان دامپزشکی کشور محق به پیگیری مورد تخلف از طریق مراجع ذی صلاح مربوط، خواهد بود و حق اعتراض نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی ......... امضاء .........

 تاریخ .........


فرم شماره (۳- الف)

تعهد نامه كاری

سایر رده های متقاضی کارت اشتغال (تمام وقت)

اینجانب ......... نام پدر ......... شماره شناسنامه ......... شماره ملی ......... دارای مدرك تحصیلی ......... نشانی محل سكونت: استان ......... شهرستان ......... كوچه ......... پلاك ......... تلفن ثابت ......... تلفن همراه ......... متقاضی اشتغال در / درمانگاه دامپزشكی /  مجتمع درمانی دامپزشکی / بیمارستان دامپزشكی / مركز مایه كوبی، متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

۱-در هیچ سازمان و نهاد دولتی، اشتغال به خدمت رسمی یا پیمانی یا قراردادی نداشته و از سازمان دامپزشكی كشور و ادارات تابعه، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه درسطح استان ها و سایر دستگاههای ذی صلاح تا كنون مجوزی برای اشتغال در مراكز غیردولتی، اخذ ننموده ام.

2- از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی و سایر مراجع ذی صلاح قرار ندارم  محروم نمی باشم.

3- به اجرای كلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان، متعهد می باشم.

۴- متعهد به همکاری با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در اعمال فرآیندهای نظارتی خواهم بود.

۵- متعهد به همكاری با اداره کل دامپزشکی استان در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اساس دستورالعمل های ابلاغی خواهم بود.

۶- متعهد می گردم از تهیه و مصرف هر گونه واکسن های دامپزشکی خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای دامپزشکی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطلاع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به مسئول مرکز و همزمان به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش نمایم.

۷- درصورتی كه خلاف موارد فوق (بندهای ۵، ۴، ۳، ۲ ،۱ و ۶) ثابت گردد، دستگاه صادركننده کارت اشتغال، محق به تعلیق یا ابطال و یا خودداری از تمدید کارت اشتغال و اداره کل دامپزشکی استان محق به پیگیری مورد تخلف از طریق مراجع ذی صلاح مربوط، خواهد بود و اینجانب پاسخگوی جبران خسارت وارده خواهم بود.

نام و نام خانوادگی ......... امضاء .........

تاریخ .........

 

فرم شماره (۳- ب)

تعهد نامه كاری

سایر رده های متقاضی کارت اشتغال (نیمه وقت)

اینجانب ......... نام پدر ......... شماره شناسنامه ......... شماره ملی ......... دارای مدرك تحصیلی ......... نشانی محل سكونت: استان ......... شهرستان ......... كوچه ......... پلاك ......... تلفن ثابت ......... تلفن همراه ......... متقاضی اشتغال در / درمانگاه دامپزشكی /  مجتمع درمانی دامپزشکی / بیمارستان دامپزشكی / مركز مایه كوبی، متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

۱- از سازمان دامپزشكی كشور و ادارات تابعه، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه درسطح استان ها و سایر دستگاههای ذی صلاح تا كنون مجوزی برای اشتغال در مراكز غیردولتی، اخذ ننموده ام.

2- از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی و سایر مراجع ذی صلاح، محروم نمی باشم.

3- به اجرای كلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان، متعهد می باشم.

۴- به همکاری با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در اعمال فرآیندهای نظارتی، متعهد خواهم بود.

۵- به همكاری با اداره کل دامپزشکی استان در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اساس دستورالعمل های ابلاغی، متعهد خواهم بود.

۶- متعهد می گردم از تهیه و مصرف هر گونه واکسن های دامپزشکی خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای دامپزشکی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطلاع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به مسئول مرکز و همزمان به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش نمایم.

۷- درصورتی كه خلاف موارد فوق (بندهای ۵، ۴، ۳، ۲ ،۱ و ۶) ثابت گردد، دستگاه صادركننده کارت اشتغال، محق به تعلیق یا ابطال و یا خودداری از تمدید کارت اشتغال و اداره کل دامپزشکی استان محق به پیگیری مورد تخلف از طریق مراجع ذی صلاح مربوط، خواهد بود و اینجانب پاسخگوی جبران خسارت وارده خواهم بود.

نام و نام خانوادگی ......... امضاء .........

تاریخ .........

شیوه نامه بیمارستان و مراکز درمانی مایه کوبی دامپزشکی