انتشار : 1399/07/08 بازدید : 134

تشریح اهداف و عملکرد شورای نظام دامپزشکی توسط رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران

دکتر گلپایگانی در مصاحبه با ویژه نامه رسمی سازمان جهادکشاورزی مازندران ( ضمیمه روزنامه کرانه شمال) اهداف ، عملکرد و چالشهای نظام دامپزشکی را تشریح کرد.