انتشار : 1398/03/28 بازدید : 52

تست فشارخون از همکاران و مراجعین محترم

با حضور پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مازندران درمحل شورای نظام دامپزشکی صورت گرفت.