انتشار : 1398/12/01 بازدید : 66

توصیه‌های بهداشتی رئیس نظام دامپزشکی مازندران به منظور پیشگیری از بیماری کرونا در کارکنان و مراجعین مراکز دامپزشکی

توصیه‌های بهداشتی رئیس نظام دامپزشکی مازندران به منظور پیشگیری از بیماری کرونا در کارکنان و مراجعین مراکز دامپزشکی