انتشار : 1398/06/06 بازدید : 87

کلیه تبلیغات حوزه دامپزشکی ملزم به ارائه پروانه فعالیت معتبر صادره از سوی نظام دامپزشکی انجام پذیرد

به منظور جلوگیری از سو استفاده افراد فاقد صلاحیت در حرفه دامپزشکی از سوی رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران صورت گرفت