انتشار : 1398/01/01 بازدید : 40

تمرکز بر اجرای قوانین و بومی سازی تجارب جهانی: اهداف دور چهارم شورای نظام دامپزشکی استان

در مصاحبه با روزنامه کرانه ، رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران تشریح کرد