انتشار : 1397/11/19 بازدید : 101

حضور نظام دامپزشکی مازندران در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی دام ، طیور و ابزیان

برای نخستین بار صورت گرفت

شورای نظام دامپزشکی مازندران به منظور شناساندن حرفه دامپزشکی به بهره برداران و خدمات قابل ارائه توسط این شورا به متقاضیان ، ارتقا جایگاه دامپزشکی برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت نمود. که با استقبال بازدید کنندگان مواجه گشت.