انتشار : 1397/10/11 بازدید : 137

اعضای هیات رئیسه شورای نظام دامپزشکی مازندران معرفی شدند

با رای گیری انجام شده در شورای استانی

پس از برگزاری انتخابات و رای گیری داخلی از بین کاندیداهای هیات رئیسه ، برای سمت ریاست ، اقایان دکتر رضایی، دکتر گلپایگانی، دکتر مقدسی، دکتر اثنی عشری کاندیدا شده بودند که در نهایت اسامی سه نفر (دکتر اثنی عشری، دکتر مقدسی و دکتر گلپایگانی) برای تعیین از سوی شورای مرکزی به سازمان نظام دامپزشکی ج .ا.ا. اعلام گردید و در نهایت افراد ذیل به عنوان هیات رئیسه شورای نظام دامپزشکی مازندران تعیین گردیدند:

اعضای هیات رئیسه شورای نظام دامپزشکی استان مازندران:

رئیس: دکتر محمدحسن گلپایگانی

نائب رئيس: دکتر ناصر دستوریان جمنانی

دبیر: دکتر آیدا کریمی

مسئول امور مالی: دکتر شیرافکن منفرد