انتشار : 1399/10/13 بازدید : 212

انتصاب رئیس شورای نظام دامپزشکی استان در دو کمیته تدوین آیین نامه ها ، مقررات و کمیته برنامه ریزی و امور پشتیبانی شورای مرکزی نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

دکتر گلپایگانی ، رئیس شورای نظام دامپزشکی استان و عضو شورای مرکزی نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، با توجه به تصمیمات جلسه 1399/10/07 شورای مرکزی ، به عنوان عضو اصلی کمیته های تدوین و برنامه و بودجه سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا انتخاب گردید.