انتشار : 1399/08/28 بازدید : 83

تعرفه خدمات ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری

تعرفه خدمات کارشناسان نظام دامپزشکی به بهره برداران دامپزشکی در صدور و تمدید پروانه های بهداشتی ابلاغ شد.