کاهش مصرف آنتی بیوتیک

انتشار : 1399/04/15

کاهش تجویز و مصرف آنتی بیوتیک در حیوانات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.